Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Taradell

Mandat: 1931

Altres càrrecs: Va ser designat també com a membre de la Comissió de Governació.

 

Pere Vila i Pujol

Temps a l'alcaldia

Fou designat per presidir la Comissió Gestora que es constituí el 6 de juny del 1931, càrrec que exercí fins el 28 de novembre d’aquell mateix any.

Obra de govern

El mes de juny del 1931 s’acordà canviar el nom de la Plaça major pel de Plaça de la República. En aquest mateix mes s’acordà la compra de dues urnes per votar, ja que precisament s’estava a punt de celebrar-se les eleccions a les Corts de la República, donat que només s’havien fet els comicis municipals. S’acordà d’enviar a dos regidors de l’Ajuntament a visitar les fonts públiques del municipi amb l’objecte d’endreçar-les i sanejar-les de cara al seu gaudi públic. També s’acordà construir una clavaguera per recollir les aigües brutes que queien a prop del rentador públic i fer desaparèixer la immundícia que s’hi acumulava. Pel que fa a l’educació s’acordà nomenar a Pere Vila i a Narcís Rovira perquè formessin una comissió per gestionar assumptes d’interès del municipi i, a la vegada, gestionar la possible constitució d’Escoles Nacionals o bé la creació d’alguna altra plaça de mestre, tenint en compte el decret qie el Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts havia publicat feia poc i que obria esperances d’obtenir recursos per a l’ensenyament al municipi. Aquesta comissió es constituí el mes de juliol del 1931 i el mes d’octubre l’inspector d’ensenyament ja havia fet la instància al Ministeri a petició de l’Ajuntament demanant la creació de dues escoles de nens i una de pàrvuls i preveia que la demanda fos atesa en poc temps. A nivell laboral és remarcable el conflicte social que hi havia en aquells moment a l’empresa Sert S.A., en relació el qual l’Ajuntament féu diverses gestions. Així, per exemple, tant l’alcalde, Pere Vila, com el regidor, Jaume Bigas, visitaren el Delegat de Treball a Barcelona per exposar-li la situació arran d’unes represàlies que hi havia hagut per part del patró respecte a determinats obrers. Es continuà amb la política de canviar els noms dels carrers d’acord amb la línia dels nous temps, per la qual cosa s’acordà substituir el nom del carrer de Seva pel de carrer de Francesc Macià. En relació a la qüestió religiosa a finals d’agost del 1931 s’acordà per unanimitat que els membres de l’Ajuntament no assistirien a les cerimònies religioses que se celebrarien en motiu de la festa major. De totes formes, s’autoritzà al capellà a fer la processó i se’l subvencionà amb cinquanta pessetes. Pel que fa a la política catalana l’Ajuntament aprovà el projecte d’Estatut de Núria el juliol del 1931. Pel que fa a qüestions relatives a la política espanyola cal destacar l’adhesió que aprovà l’Ajuntament de Taradell d’adherir-se a la petició feta per l’Ajuntament de Gijón demanant al Govern Provisional de la Rpeública que s’expulsés a la Companyia de Jesús. També s’acordà el mes de novembre l’adhesió de l’Ajuntament de Taradell a la circurla de l’alcaldia de Figueres per la qual es demana al Govern de la República que les Corts aprovessin un projecte de llei en el qual es declarés càstig civil d’inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics durant 10 anys a tots els ciutadans ocuparen càrrecs a les Corporacions Públiques durant la dictadura anterior a la República.

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de Taradell: 19/12/1929-6/7/1931. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 13/7/1931-17/4/1932. PLADEVALL i FONT, Antoni: Taradell, passat i present d’un terme i vila d’Osona. Dels orígens a finals del segle XVIII. Vic, Eumo Editorial, 1995.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra